สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

สมุนไพรที่ใช้ฟื้นฟูสุขภาพ

เป็นการใช้พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ และใช้เป็นยาให้กลับคืนมา ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้ออาทรต่อกัน

สมุนไพรกับขอบเขตของวิทยาศาสตร์ในการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน
จากความรู้ทางการเกษตรศาสตร์ที่ใช้พืชตระกูลถั่วปรับปรุงคุณภาพของดินให้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาจนใช้ประโยชน์ได้ พืชเหล่านี้ได้แก่ ขี้เหล็ก กระถินบ้าน ต้นแคบ้าน เป็นต้น ส่วนไม้ยืนต้นอื่นๆ ก็สามารถปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารหรือเป็นยา ทำให้ภูมิทัศน์ของชุมชนเกิดความร่มรื่น สดชื่น ไม่แห้งแล้ง ไม่ดูเวิ้งว้างและน่าอยู่อาศัย พืชเหล่านี้ เช่น ขี้เหล็ก สมอไทย มะตูม มะยม มะขาม มะม่วง มะกอก สะเดา เป็นต้น ตามบ้านเรือนต่างๆ ที่ปลูกพืชสวนครัวกินได้ไว้ริมรั้วก็จะช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งดินนั้นๆ ด้วย

บทบาทของสมุนไพรในการฟื้นฟูสุขภาพชุมชน

พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าแก่ดิน ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน หรือสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้ ควรมีการปลูกกันไว้ให้มากๆ เช่นพวกต้น ขี้เหล็ก กระถินบ้าน แคบ้าน เป็นต้น

ตามตำราพรหมชาติบอกว่า ไม้ยืนต้นพวก ขนุน มะยม มะขาม เป็นไม้มงคล พืชเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณทางยา และยังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกด้วย ส่วนไม้มงคลและไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอย่างไม้มะตูม ก็ให้คุณค่าทุกด้านต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีก็ได้ประโยชน์มาจากต้นสะเดา และต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อทุกส่วนของสุขภาพก็อย่างเช่น มะม่วง มะกอก และสมอไทย เป็นต้น

ที่มา:จากหนังสือวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
โดย: รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา ปิ่นทุพันธ์
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า