สำหรับผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

Healthcarethai.com

สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็น 2 สิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บกพร่องไป ย่อมทำให้อีกส่วนมีผลกระทบไปด้วย ดังนั้นหากท่านใส่ใจในสุขภาพกาย ก็ต้องย่อมต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเช่นกัน

ในปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากสุขภาพที่ดี ย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและความสุขสงบในสังคม จะเห็นได้ว่าในระดับประเทศ และระดับโลก มีการเพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง เช่น

– การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– การสนับสนุนการออกกำลังกาย

– การให้ข้อมูลเรื่องโภชนาการ และการตรวจความสะอาดในสินค้าอุปโภค บริโภค

– การควบคุมโรค

– การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

เป็นต้น

มาตรการดังกล่าวข้างต้นที่ยกตัวอย่าง นอกจากจะมีการสนับสนุนในรูปแบบการรณรงค์และปลุกจิตสำนึก หลายๆเรื่องยังมีการกำหนดออกเป็นกฏหมายมาใช้งานอีกด้วย ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของประชากรของรัฐบาล และหน่วยงานสุขภาพระหว่างประเทศ

นอกจากการใส่ใจดูแลสุขภาพของประชากรในภาครัฐแล้ว แนวโน้มการเอาใจใส่สุขภาพของบุคลลทั่วไป ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกวัน ดังจะเห็นได้จากสินค้าและกิจกรรมเพื่อสุขภาพล้วนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น การรับประทานอาหารชีวจิต การออกกำลังกาย(แอโรบิค,โยคะ) การทำสปา เป็นต้น

และจากเหตุผลที่ สุขภาพกายและใจที่ดี ส่งผลต่อความสวยงามของร่างกายให้ดูดี ทำใหเรื่องสุขภาพและความงามในปัจจุบันถูกเชื่อมโยงกันไปด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุผลให้เราจัดรวบรวมข้อมูล โดยมีเป้าหมายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภายจิตที่ดี มีความงดงามทั้งกายและใจ

Healthcarethai.com

 

 

↑ กลับสู่ส่วนบนของหน้า